A Selected Chinese Bibliography

Chai L. Y. (Ed.). (1987). Zhong Hua Wu Shu Ci Dian. [Dictionary Of Chinese Martial Arts]. Anwei: Anwei Ren Ming Chu Pan She. ISBN 7-212-00042-6.

Chen G. W. (1982). Taijiquan. Taipei: Wu Ling Chu Pan You Xiang Gong Si (1993 reprint). ISBN 957-35-0432-4.

Chen J. P. (1935). Chen Shi Taijiquan Hui Chong. [Chen Family Taijiquan Compendium]. Nanjing.

Chen W. M. (1925). Taijiquan Shu. [The Art Of Taijiquan]. Shanghai: Chung Hwa Shu Ju.

Chen W. M. (1927). Taijiquan Da Wen. [Questions And Answeres On Taijiquan]. Shanghai: Da Dong Shu Ju.

Chen, X. (1933). Chen Shi Taijiquan Tu Shuo. [Chen Family Taijiquan Pictorial Explanation]. Shanghai: Kai ming ying shua ju.

Chen, Z. M. (1935). Chen Shi Chuan Xie Hui Pian. [Chen Family Fist And Weapons Compendium]. Shanghai.

De C. (1991). Shaolin Wu Shu Da Chuan. [The Complete Shaolin Martial Arts]. Beijing: Beijing Ti Yu Xue Yuan Chu Pan She. ISBN 7-81003-401-4.

Dong Y. J. (1948). Taijiquan Shi Yi. [Explanation Of Taijiquan]. Shanghai: Shanghai Shu Ju (1986 reprint).

Dong C. Z. (1994). Dong Shi Taiji Quai Quan Quan Shu. [Dong Family Taiji Fast Boxing Complete Book]. Shijiayashi: Hebei Ke Xue Ji Shu Chu Pan She. ISBN 7-5375-1297-3.

Fan S. F. (1991). Chang Shi Taijiquan. [Chang Style Taijiquan]. Shanghai: Shanghai Jiao Yu Chu Pan She. ISBN 7-5320-2302-8.

Feng Z. C. (1984). Chen Shi Taiji Dao. [Chen Family Taiji Broadsword]. Singapore: Traditional Classical Arts Enterprises.

Fu Z. W. (1963). Yang Shi Taijiquan. [Yang Family Taijiquan]. Beijing: Ren Ming Ti Yu Chu Pan She (1985 reprint).

Gu L. X. (1982). Taijiquan Shu. [The Art Of Taijiquan] Shanghai: Shanghai Jiao Yu Chu Pan She.

Hao S. R. (Ed.). (1963). Wu Shi Taijiquan. [Wu Family Taijiquan]. Beijing: Ren Ming Ti Yu Chu Pan She (1984 reprint). ISBN 7-5009-0756-7.

Hao S. R. (Ed.). (1992). Wu Shi Taijiquan (revised edition). [Wu Family Taijiquan]. Beijing: Ren Ming Ti Yu Chu Pan She. ISBN 7-5009-0756-7.

Hao X. L. (1990). Kan Feng Chi Ji Ji Fa. [The Attacking Methods Of Kan Feng Chi]. Beijing: Beijing Ti Yu Xue Yuan Chu Pan She. ISBN 7-81003-404-9.

Huang A. (1993). Complete Tai-Chi. Rutland: Charles E. Tuttle Publishing Co., Inc.. ISBN 0-8048-1897-5.

Li C. S. (Ed.). (1987). Zhong Guo Gong Fu Ci Dian. [Dictionary Of Chinese Kungfu]. Chengchou: Zhong Chou Gu Pu Chu Pan She. ISBN 7-5384-0014-5.

Li T. J. (Ed.). (1988). Wu Dang Jue Ji. [Wu Dang Ultimate Skills]. Gulin: Gulin Ke Xue Ji Shu Chu Pan She. ISBN 7-5384-1059-8.

Liu H. S. (1991). Wu Dang Zhao Bao Chuan Tong San He Yi Taijiquan. [Wu Dang Zhao Bao Traditional Three Combined Into One Taijiquan]. Xian: Shanxi Ke Xue Ji Shu Chu Pan She. ISBN 7-5369-0796-6.

Mah Y. L. & Wu Y. H. (1988). Wu Shi Taijiquan Xiang Jie (third edition). Shanghai: Huan Qiu Tu Shu Chu Pan She.

Mah Y. L., Wu Y. H. & Lu M. L. (1987). Wu Shi Taiji Quai Quan. [Wu Family Taji Fast Boxing]. Zhoukou: Henan Ke Xue Ji Shu Chu Pan She. ISBN 7-5349-0121-9.

Mah Y. L. & Chen Z. M. (1935). Wu Jian Quan Shi De Taijiquan. [Wu Jian Quan Family Taijiquan] Hong Kong: Xiang Kang Mien Hwa Chu Pan She.

Ong. F. Q. & Li B. C. (1994). `Yang Yu Ting Taijiquan Xi Li Mi Yao Ji Jin. [Yang Yu Ting Taijiquan Details, Secret Requirements Compendum]. Beijing: Ao Ling Pi Ke Chu Pan She. ISBN 7-80067-166-6.

Wu T. N. (1931). Taijiquan. Hong Kong: Xiang Kang Mien Hwa Chu Pan She.

Pei X. S. & Li C. S. (Eds.). (1984). Wu Dang Wu Gong. [Wu Dang Martial Skills]. Changsha: Hunan Ke Xue Ji Shu Chu Pan She.

Qi J. K. (1561). Ji Xiao Xin Shu. [New Record Book Of Effective Techniques]. Beijing: Ren Ming Ti Yu Chu Pan She (1988 reprint).

Shen J. C. & Gu L. X. (1963). Chen Shi Taijiquan. [Chen Family Taijiquan]. Beijing: Ren Ming Ti Yu Chu Pan She (1988 reprint). ISBN 7-5009-0198-4.

Song Y. H. (1991). Zhao Bao Taijiquan Tu Pu. [The Pictorial Manual Of Zhao Bao Taijiquan]. Xian: Shanxi Ke Xue Ji Shu Chu Pan She. ISBN 7-5369-0914-4.

Sun J. Y. (Ed.). (1957). Sun Shi Taijiquan. [Sun Family Taijiquan] Beijing: Ren Ming Ti Yu Chu Pan She (1986 reprint). ISBN 7-5009-0193-3.

Tang H. (1935). Taijiquan Zhong Si Wang Tsung Yueh Kao. [A Study On Taijiquan Grandmaster Wang Tsung Yueh]. Hong Kong: Unicorn Press (1969 reprint).

Tang H. & Gu L. X. (1964). Taijiquan Yan Jiu. [Research On Taijiquan]. Beijing: Ren Ming Ti Yu Chu Pan She (1992 reprint). ISBN 7-5009-0774-5.

Various Authors. (1918). Quan Jing. [Boxing Canons]. Tianjin: Tianjin Shi Gu Pu Shu Dian (1987 reprint).Xi Y. T. (1985). Zhong Guo Wushu Shi. [The History Of Chinese Martial Arts] Beijing: Ren Ming Ti Yu Chu Pan She.

Various Authors. (1992). Taiji Ming Jia Tan Zhen Di. [Taiji Noted Masters Discuss True Transmissions]. Beijing: Zhong Guo Kwang Po Dian Shi Chu Pan She. ISBN 7-5043-2032-3.

Various Authors. (1990). Zhong Guo Wu Shu Da Ci Dian. [The Big Dictionary Of Chinese Martial Arts. Beijing: Ren Ming Ti Yu Chu Pan She. ISBN 7-5009-0463-0.

Various Authors. (1991). Taijiquan Pu. [Taijiquan Manual]. Beijing: Ren Ming Ti Yu Chu Pan She. ISBN 7-5009-0684-6.

Wang W. S. (1989). Wudang Chang Sung Chi Pai Nei Jia Quan. [Wu Dang Chang Sung Chi Style Internal Boxing]. Hong Kong: Hai Feng Publications. ISBN 962-238-118-9.

Wang X. C. (Ed.). (1984). Shaolin Hung Quan. [Shaolin Red Fist]. Beijing: Ren Min Ti Yu Chu Ban She. ISBN 7-5009-0473-8.

Wang Y. C. (1990). Yang Shi Tai Ji Quan Shu Zhen. [The Real Art Of Yang Family Taijiquan]. Beijing: Ren Ming Ti Yu Chu Pan She. ISBN 7-5009-0513-0.

Wu. M. X. (1958). Taijiquan Jiu Jue Ba Shi Yi Shi Zhu Jie. [Taijiquan Nine Formulas Eighty-One Posture Compendum] Beijing: Ren Ming Ti Yu Chu Pan She (1983 reprint).

Wu T. N. & Mah Y. Q. (Ed). (1984). Taijiquan Zhi Yan Jiu. [Research On Tajiquan]. Hong Kong: Shang Wu Jing Shu Guan (Xiang Gang) You Xian Gong Shi (1988 reprint). ISBN 962-07-5024-1.

Xu Y. S. (1921). Taijiquan Shi Tu Jie. [Pictorial Explanation of Taijiquan]. Beijing: Jing Cheng Ying Shu Ju.

Xu Z. J. (1990). Yang Shi Taijiquan. [Yang Family Taijiquan]. Beijing: Beijing Ti Yu Xue Yuan Chu Pan She. ISBN 7-81003-509-6.

Xu Z. Y. (1958). Wu Shi Taijiquan. [Wu Family Taijiquan]. Beijing: Ren Ming Ti Yu Chu Pan She (1988 reprint). ISBN 7-5009-0196-8.

Xu Z. Y. (1927). Taijiquan Qian Tan. [Introduction To Taijiquan]. Beijing: Wen Hua Shu Ju.

Yang C. F. (1931). Taijiquan Shih Yung Fa. [Taijiquan Usage Methods]. Shanghai: Wen Kwang Ying Shua Ju.

Yang C. F. (1934). Taijiquan Ti Yung Chuan Shu. [Complete Usage Of Taijiquan]. Shanghai: Da Dong Shu Ju.

Yang Z. J. (1993). Yang Cheng Fu Shi Taijiquan. [Yang Cheng Fu Style Taijiquan]. Kwangxi: Kwangxi Ren Ming Chu Pan She. ISBN 7-5363-1984-3.

Zhao B., Zhao A. B. & Lu Y. M. (1992). Yang Shi Taijiquan Zhen Zhong. [Orthodox Yang Family Taijiquan]. Xian: San Tai Chu Pan She. ISBN 7-80546-379-4.


All comments are most welcome.

  1. The copyright is retained by the author so please do not publish it. Check with me first if you want to do anything public with it.

  2. Please distrbute the document complete.

  3. This document was written for the benefit of fellow enthusiasts, please do not use it for commercial purposes or profit making purposes.

Back To Peter's Taijiquan Resource Page

Email Peter Lim Tian Tek